E-štúdium

Nasledujúce výučbové materiály nájdete v systéme MOODLE:

a) videoprednášky z morfológie súčasnej slovenčiny

1. Zvukový a morfologický podsystém slovenčiny
2. Klasifikácia slovných druhov
3. Funkcie slovných druhov
4. Lexikálnosémantická klasifikácia substantív
5. Gramatická kategória rodu
6. Gramatická kategória čísla
7. Gramatická kategória pádu
8. Typológia adjektív
9. Operabilnosť adjektív
10. Adjektíva a adjektiváliá


b) prezentácie k disciplínam, ktoré vyučujem

c) prezentácie študentov z jazykovej kultúry a rétoriky

vk.science.upjs.sk/~frankof/jk_akademia_intro/
vk.science.upjs.sk/~frankof/jk/

IKT vo vyučovaní:

Prezentácie z kurzu IKT vo vyučovaní slovenského jazyka v základnej a strednej škole si môžete stiahnuť tu
1 - Slovníky,
2 - Korpus,
3 - Videokonferencia,
4 - Hlasovanie.

MOODLE:

Táto časť je zaheslovaná a umožňuje prístup s heslom a používateľským kľúčom. Všetky potrebné údaje Vám sprostredkuje vyučujúca na úvodnom seminári k disciplínam.