Grantová činnosť

Projekty Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV)

Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komunikačného správania

typ projektu: APVV-0044-06
vedúci projektu: Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., PdF UK Bratislava
riešiteľka projektu z FHPV: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
doba riešenia projektu: január 2007 – december 2009 (predĺženie doby riešenia do 30. 6. 2010)
webová stránka: Virtuálne laboratórium detskej reči