Grantová činnosť

Projekty z fondov EÚ

Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách

typ projektu: projekt EÚ, OP vzdelávanie; ITMS projektu 26110130083
riešiteľka projektu z FHPV: J. Kesselová
skutočná doba riešenia: jún 2009 – december 2013

Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra

typ projektu: projekt EÚ, OP Výskum a vývoj; ITMS projektu 26220120044
riešiteľka projektu z FHPV: J. Kesselová
skutočná doba riešenia: 2007 – 2013