Grantová činnosť

Grantové projekty KEGA

Komunikačno-interpretačné a kognitívne kompetencie učiteľa a žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry

typ projektu: KEGA 3/3001/05
vedúca: doc. PhDr. M. Germušková, CSc.
spoluriešiteľka: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
doba riešenia projektu: 2005 – 2007

Efektívnosť dištančnej výučby v morfológii

typ projektu: KEGA 3/3048/05
vedúci projektu: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
zoznam riešiteľov projektu z FHPV: Mgr. F. Franko
doba riešenia projektu: 2005 – 2007