Grantová činnosť

Grantové projekty VEGA

Vývin reči slovensky hovoriacich detí

typ projektu: VEGA 1/2228/05
vedúci projektu: prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
doba riešenia projektu: 2005 – 2007
riešitelia projektu z FHPV: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny

typ projektu: VEGA 2/6119/27
vedúci projektu: prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
riešitelia z FHPV PU: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
doba riešenia: 1.1. 2006 – 31. 12. 2008

Operátory na rozvíjanie a rozširovanie výpovede

typ projektu: VEGA 1/0169/09
vedúci projektu: doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
doba riešenia: 1.1. 2009 – 31. 12. 2011