Jazykovo-komunikačné štúdiá


Chceš sa zlepšiť v ovládaní slovenčiny a v komunikácii na verejnosti?

Baví Ťa literatúra, film, hudba a výtvarné umenie?

Chcel by si pracovať ako hovorca, jazykový redaktor a korektor v redakcii?

Zaujíma Ťa slovenčina a rád by si ju učil?

Uvažuješ o práci v kultúrnej inštitúcii?

Pridaj sa k študentom študijného programu jazykovo-komunikačné štúdiá.

Čo sa študuje v programe jazykovo-komunikačné štúdiá?

I. slovenský jazyk a literatúra
II. cudzie jazyky
III. informačné a komunikačné technológie
IV. psychológia, sociológia kultúry, manažment kultúry


Ako sa tento program študuje?

• prednášku vo virtuálnej aule
• moodle (študijné materiály v prostredí dištančného štúdia)
• objavovanie slovenčiny so Slovenským národným korpusom
• poznávanie zvukovej stavby slovenčiny vo fonetickom laboratóriu
• priamy kontakt so spisovateľmi a básnikmi
• hodiny tvorivého písania
• kontakt s umením počas Akademického Prešova
• prezentáciu na študentskej vedeckej konferencii
• štúdium na inej vysokej škole v rámci programu Erazmus


Možnosti uplatnenia

priamo v praxi, kde sa vyžaduje profesionálne používanie spisovnej slovenčiny a rozhľad v kultúre:
sipkaredaktor a jazykový korektor v redakciách, vydavateľstvách a v médiách;
sipkatvorca a korektor textov webových stránok;
sipkarozhlasový alebo televízny redaktor;
sipkapracovník knižnice, múzea;
sipkapracovník odboru kultúry;
sipkahovorca inštitúcie;
sipkalektor komunikačných kurzov;
sipkapracovník v kultúrnej inštitúcii:

v ďalšom štúdiu slovenského jazyka alebo literatúry na 2. stupni (magisterské štúdium)

v ďalšom štúdiu slovenského jazyka alebo literatúry na 3. stupni (doktorandské štúdium)

po absolvovaní 2. stupňa a kurzu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka v práci lektora slovenského jazyka a kultúry v zahraničí