Publikačná činnosť

AAB - VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

KESSELOVÁ, J., 2001: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov: Náuka. 136 s.
KESSELOVÁ, J., 2003: Morfológia v komunikácii detí. Prešov: Vydavateľstvo Anna Nagyová. 149 s.

ACB – VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

KESSELOVÁ, J., (v spoluautorstve), 2003: Učíme slovenčinu – komunikačne a zážitkovo. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 240 s.

ACD – KAPITOLY VO VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNICIACH VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH

KESSELOVÁ, J., 2008: Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Štúdie o detskej reči. Ed.: D. Slančová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Prešov: Filozofická fakulta PU 2008, s. 121 – 168.

ADF - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH

KESSELOVÁ, J., 1986: Slovotvorná čeľaď slova robot. Kultúra slova, 20, s. 150 - 153. RBX
KESSELOVÁ, J., 1988: O zložených adjektívach s časťou -tvorný. Slovenská reč, 53, s. 151 - 157. RBX
KESSELOVÁ, J., 1988 : Lexikálne neologizmy v literatúre science-fiction. Slovenská reč, 53, s. 93 - 99. RBX
KESSELOVÁ, J., 1992: O výstavbe dialógu detí. (I.) Slovenská reč, 37, č. 5, s. 269 - 277. RBX
KESSELOVÁ, J., 1993: Výstavba dialógu detí. (II.) Slovenská reč, 58, č. 5, s. 275 - 281. RBX
KESSELOVÁ, J., 1993/94 : Komunikatívny princíp vo vyučovaní slovies na prvom stupni základnej školy. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 40, 3 - 4, s. 106 - 112. RBX
KESSELOVÁ, J., 1994: Opakovanie a jeho funkcia v dialogickom texte. Slovenská reč, 59, 6, s. 343 - 35l. . RBX
KESSELOVÁ, J., 1998: Od ortofónie ku komunikácii. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 44, č. 7 - 8, s. 223 - 229. RBX
KESSELOVÁ, J., 1998: Substantíva v komunikácii. Slovenská reč, 63, č. 5, s. 272 - 280. RBX
KESSELOVÁ, J., 1998: Adjektíva v jazykovom systéme a v komunikácii. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 45, č. 1 - 2, s. 37 - 41. RBX
KESSELOVÁ, J., 1999: O funkcii zámen v dialogickej komunikácii. Slovenská reč, 64, 1999, 4, s. 193 - 202. RBX
KESSELOVÁ, J., 2000: Častice v jazykovom systéme a v komunikácii dieťaťa. Slovenská reč, 65, 5 - 6, s. 257 - 269. RBX
KESSELOVÁ, J., 2001: Funkčno-sémantické vlastnosti predložiek v spontánnej komunikácii detí. Slovenská reč, 66, č. 4, s. 204 - 217. RBX
KESSELOVÁ, J., 2002: Status spojok v sémantickosyntaktických vzťahoch spontánneho komunikátu dieťaťa. Slovenská reč, 67, 3, s. 129 – 141. RBX
KESSELOVÁ, J., 2002: Dialóg vo vyučovaní materinského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 48, č. 9 – 10, s. 270 – 280. RBX
KESSELOVÁ, J. – PALENČÁROVÁ, J., 2002/2003: „Monológ“ vo vyučovaní materinského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 49, č. 7 – 8, s. 208 – 216.
KESSELOVÁ, J., 2005: Komunikačno-pragmatický status osobných zámen v súčasnej hovorenej komunikácii. Slovenská reč, 70, 3, s. 129 – 141.
KESSELOVÁ, J., 2004/2005: Komunikačná funkcia jazyka v stredoškolskej výučbe slovenčiny. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 51, č. 5 – 6, s. 129 – 136.
KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F., 2006.: Úspešnosť humanitne orientovaných študentov v priamej a dištančnej výučbe. Technológia vzdelávania, XIV, 8, s. 14 – 17.
KESSELOVÁ, J , 2009: Laheyovej systém sémantických kategórií v diagnostike rečového vývinu dieťaťa hovoriaceho po slovensky Logopaedica. Zborník Slovenskej asociácie logopédov. XII. Bratislava: Magab 2009, s. 52 – 59.

AEC -VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH (NEKONFERENČNÝCH)

KESSELOVÁ, J., 1998: Psycholingvistický pohľad na adjektívnu lexiku detí. In: Jazykovědné aktuality, XXXV, č. 1 - 2. Praha, Ůstav pro jazyk český, s. 5 - 11.
KESSELOVÁ, J., 2009: Operátory podmienkových vzťahov v súčasnej slovenčine (korpusové inšpirácie) Jezyky zachodnioslowianskie v XXI wieku. Tom 3. Wspolczesne jezyky slowianske. Wydawnictwo Universytetu Slanskiego. Eds: O. Wolinska a M. Szymczak-Rozlach.

AFC – PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

KESSELOVÁ, J., , 2009: Priestor a čas v ranej ontogenéze. Užívaní a prožívaní jazyka. Zborník k 90. narodeninám F. Daneša. Praha: Karolinum, s. 464 – 470.
KESSELOVÁ, JANA – KAPALKOVÁ, SVETLANA: Výskum reči detí – východisko slovenskej verzie testu CDI. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc: FF UP. Eds.Šucha, M. – Charvát, M. – Řehan, V.

AED - VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH (NEKONFERENČNÝCH)

KESSELOVÁ, J., 1996: Úspornosť výrazu v spontánnom dialógu detí. In: Studia Philologica. Annus III. Prešov, Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, s. 159 - 176. RZB
KESSELOVÁ, J., 1999: Dieťa v hre a v dialógu (vývinové paralely hry a komunikácie dieťaťa). In: Slovo o slove. Spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Zostavila: Ľ. Sičáková. Prešov, Pedagogická fakulta, roč. 5, s. 23 - 29. RZB
KESSELOVÁ, J., 2002: Kvantifikátory v komunikácii. In: Studia Philologica. Annus X. Zborník Fakulty humanitných a prírodných vied PU Prešov, s. 27 – 35. RZB
KESSELOVÁ, J., 2002: Z centra na perifériu (funkcia a sémantika interjekciií v spontánnom prehovore dieťaťa). Slovo o slove, 8, s. 25 – 30. RBX
KESSELOVÁ, J., 2003: Spojky ako indikátor myšlienkových operácií dieťaťa mladšieho školského veku. Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, s. 57 – 64. RZB
KESSELOVÁ, J. – PALENČÁROVÁ, J., 2004: Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže. Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, s. 24 – 34. RZB
KESSELOVÁ, J., 2005: Osobné zámená ako prostriedky sociálnej deixy v súčasnej hovorenej komunikácii. Západoslovanské jazyky v 21. storočí. Lingvistický zborník. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, s. 69 – 84.
KESSELOVÁ, J., 2005: Porozumenie textu ako znovuoživený lingvo-didaktický problém. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, Pedagogická fakulta, roč. 11, s. 62 – 72.
PALENČAROVÁ, J. – KESSELOVÁ, J, 2006: Písanie ako proces alebo tvorivé písanie na 1. stupni ZŠ. Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ročník 12. Prešov, s. 71 – 78.
KESSELOVÁ, J. – SLANČOVÁ, D., 2006: K vzťahu sémantických kategórií, pragmatických funkcií a priemernej dĺžky výpovede v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Studia Slovaca. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, s. 26 – 34.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve F. Franko – A- Dirner), 2006: Komunikačné a prezentačné prostriedky vo výučbe. In: Virutálna kolaborácia a e-learning. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 61 – 77.
KESSELOVÁ, J.: Áno, ale... (O komunikačnom potenciáli adverzatívnych operátorov.) In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Roč. 13. Prešov: Prešovská univerzita 2007, s. 127 – 135.
KESSELOVÁ, J., 2008: Operátory príčinného vzťahu v súčasnej písanej slovenčine. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Roč. 14. Prešov: Prešovská univerzita 2008, s. 23 – 30.
KESSELOVÁ, J., 2009:. O zmysle vyučovania slovenčiny v súčasnej škole Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 15, s. 151 – 158.

AFC – PRÍSPEVKY NA MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

KESSELOVÁ, J., 2001: Metamorfózy jazykového vedomia ako cesta ku komunikácii. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Uspořádali: Mgr. Milena Rosová, Ing. Mgr. Radomil Novák. Ostrava, Pedagogická fakulta, s. 9 - 13. RZB
KESSELOVÁ, J., 2002: Jazyk a reč v školskej komunikácii. In: Jazyk a jazyková komunikace nově – prvky hry ve školsní výuce mateřštiny. Tematický materiál k 6. kulatému stolu Hra v komunikaci s dětmi, pořádanému v rámci cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 30 – 33. RZB
KESSELOVÁ, J., 2003: K slovensko-českému pasívnemu bilingvizmu v novej jazykovej situácii. Zborník zo 7. okrúhleho stola v cykle Slovo a obraz v komunikácii s deťmi. Komunikace s dětmi v proměnách času. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, 2003, s. 5 -- 10
KESSELOVÁ, J., 2005: Hra ako východiskový princíp vývinu a vyučovania dialógu. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 19. března na Pedagogické fakultě UP. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 82 – 90
KESSELOVÁ, J., 2006: Kognitívno-afektívne aspekty dištančnej prípravy budúcich učiteľov. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého 2006, s. 59 – 64.
KESSELOVÁ, J., 2006: E-learning vo výučbe slovenčiny. Zborník z konferencie Rozvoj IT na slovenskych vysokych skolach. http://www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/rikt/2006/.
SLANČOVÁ, D. – KESSELOVÁ, J., 2007: K sémantickým kategóriám a pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Ed.: P Odaloš. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 178 – 184.
KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F., 2007: Kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy v príprave učiteľov. In: Univerzitné informačné systémy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Uninfos 2007. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave a Združenie Eunis Slovensko, s. 90 – 94.
KESSELOVÁ, J., 2007: Komunikačný potenciál operátorov na rozvíjanie a rozširovanie výpovede. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. – 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 354 – 363.
KESSELOVÁ, J., 2008: Jazyk a sloh v súčasnej škole: model – učebnice – výsledky. In: Jazyk a literatúra v škole – zážitok a poznanie. Ed: J. Kesselová. Prešov: Prešovská univerzita 2008, s. 59 – 64.
KESSELOVÁ, J., 2008: Lingvo-didaktické východiská tvorby učebných osnov zo slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník základnej školy. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Eds.: Ľ. Liptáková – M. Klimovič. Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Prešovskej univerzity v Prešov 2008, s. 20 – 42.
KESSELOVÁ, J., 2009: Operators for Extending and Developing an Utterance (Based on Operators of Concessive Relation). In: NLP, Corpus linguistics, Corpus Based Grammar Research. Eds: J. Levická – R. Garabik. Bratislava: JÚĽŠ SAV 2009, s. 184 – 197.

AFD - PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH

KESSELOVÁ, J., 1992: Klasifikácia spontánneho dialógu detí. In: Varia I. Zborník materiálov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. Editorka: Mira Nábělková. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, s. 98 - 102. RZB
KESSELOVÁ, J., 1993: Sémantická klasifikácia slovies v spontánnom dialógu detí. Varia II. Materiály z II. kolokvia mladých jazykovedcov. Zostavili: Mira Nábělková a Pavol Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 33 - 37. RZB
KESSELOVÁ, J., 1993: Sloveso v reči detí a v jazykových cvičeniach. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia Medacta 93. Nitra, Vysoká škola pedagogická, s. 51 - 55. RZB
KESSELOVÁ, J., 1994: Kontext v dialogickom texte detí mladšieho školského veku. In: Text a kontext. Zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Editor: F. Ruščák. Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ, s. ll7 - l22. RZB
KESSELOVÁ, J., 1995: Tematické postupnosti v spontánnom dialógu v skupine. In: Varia IV. Zborník materiálov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. Zostavili: Mira Nábělková a Pavol Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica, s. 42 - 48. RZB
KESSELOVÁ, J., 1997: Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka na prvom stupni základnej školy. Zborník Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Editor: S. Ondrejovič. Bratislava, Veda, s. 268 - 275. RZB
KESSELOVÁ, J., 1997: Adjektívna lexika v detskej komunikácii. In: Varia VI. Zborník materiálov z Kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Zostavila Mira Nábělková. s. 74 - 80. RZB
KESSELOVÁ, J., 1999: Komunikačná funkcia adverbií v spontánnom dialógu detí. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. II. diel. Materiály z 3. konferencie o komunikácii. Editor: Pavol Odaloš. Banská Bystrica - Donovaly, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 100 – 106. RZB
KESSELOVÁ, J., 2000: Od výskumu komunikácie detí v prirodzenom prostredí k rozvíjaniu ich komunikačnej kompetencie v škole. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Editor: M. Portík. Prešov, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 104 - 110. RZB
KESSELOVÁ, J., 2003: Systémový a komunikačný prístup v morfologickom výskume (na materiáli predložkového a spojkového subsystému detskej komunikácie). In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava, Veda – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 108 – 113. RZB
KESSELOVÁ, J., 2003: K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie (na materáli tzv. vzťahových slov v komunikácii dieťaťa). In: Komunikácia a text. Prešov, Náuka, s. 200 – 205. RZB
KESSELOVÁ, J., 2003: Morfológia v lingvistickom a didaktickom kontexte. In: Príprava učiteľov-elementaristov v novom tisícročí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 455 – 460. RZB
KESSELOVÁ, J. a kol., 2004: The Effectivity of Pedagogical Communication in Distance Learning (interpretation of the results of an experiment). ICETA 2004, 3nd Interantional Conference Emering Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop Organisation and Management of Scientific, Technology and Industrial Parks. Kosice: Elfa 2004, s. 555 – 562.
KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F., 2004: Komunikačná funkcia slovenčiny v nových informačných technológiách (na materiáli videokonferenčného dialógu). In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed.: M. Imrichová. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2004, s. 78 – 87.
KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F. – DROTÁROVÁ, E., 2004: Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní ako prostriedok výchovy k samostatnosti (k východiskám a zámerom výskumu). In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2004, s. 196 – 203.
KESSELOVÁ, J, 2005: K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 49 – 58.
PALENČÁROVÁ, J. – KESSELOVÁ, J., 2006: Kreatívne písanie v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní materinského jazyka na 1. stupni ZŠ. In: Zborník zo sympózia o tvorivom písaní. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v spolupráci s Učiteľským neinvestičným fondom 2006, s. 94 – 98

BDC - ODBORNÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISOCH

KESSELOVÁ, J., 1995: Komunikačné využitie učiva o slovesnom spôsobe. Komenský, 119, č. 5/6, s. 100 - 102.
KESSELOVÁ, J., 1996: O vyučovaní neohybných slovných druhov. Komenský, 121, č. 1/2, s. 11 - 13.
KESSELOVÁ, J., 1997: Výslovnostné cvičenia v 2. ročníku základnej školy. Komenský, 121, č.9/10, s. 186 - 188.
KESSELOVÁ, J., 1998: Rétorika na 1. stupni. Komenský, 122, č. 7/8, s. 159 - 160. RBX

BDD – ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH ČASOPISOCH

KESSELOVÁ, J., 1986: Vplyv vyučovania slovotvornej stavby slova na rozvoj poznávacích schopností žiakov. Komenský, 111, č. 2, s. 69 - 72. RBX
KESSELOVÁ, J., 1989/90: K vyučovaniu zvukovej roviny jazyka v 3. ročníku. Komenský, 11, č. 3, s. 143 - 144. RBX
KESSELOVÁ, J., 1990: O vzťahu žiakov k vyučovaniu slovenského jazyka. Komenský, 115, č.4, s. 214 - 216. RBX
KESSELOVÁ, J., 1990: K otázke poznávania vybraných slov. Komenský, 115, č. 3, s. 145 - 147. RBX
KESSELOVÁ, J., 1991: Komunikatívna koncepcia a nácvik dialógu v slohovej výchove. Komenský, 116, č. 1, s. 20 - 23. RBX
KESSELOVÁ, J., 1992: Sémantická syntax na prvom stupni základnej školy. Komenský, 117, s. 14 – 17. RBX
KESSELOVÁ, J., 1997: Rétorika na prvom stupni základnej školy. Slovo o slove. Spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry PF a FHPV Prešovskej univerzity, r. 3, s. 37 – 42.
KESSELOVÁ, J., 1998: Nestraťme dieťa v dialógu. Rodina a škola, 46, č. 8, s. 12. RBX

DAI – KVALIFIKAČNÉ PRÁCE

KESSELOVÁ, J., 1994: Textová koherencia v dialógu (na materiáli spontánnej komunikácie detí mladšieho školského veku). Kandidátska dizertačná práca. 165 s. DKZ
KESSELOVÁ, J., 2002: Morfológia v komunikácii. Dvanásť štúdií o funkčno-sémantickom tvarosloví v ontogenéze reči. Habilitačná práca. 180 s. DHP

EDI - RECENZIE

KESSELOVÁ, J., 1988: Metodika jazykovej výchovy v materských školách. Kultúra slova, 22, s. 186 - 190. RBX
KESSELOVÁ, J., 1987/88: Čo neviete o medzinárodných slovách. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 34, s. 92 - 94. RBX
KESSELOVÁ, J., 1992: Jazyk - neznámy nástroj. Kultúra slova, 26, č. 5 - 6, s. 178 - 182. RBX
KESSELOVÁ, J., 1992: Kniha o fungovaní jazyka v pracovnej komunikácii. Kultúra slova, 26, č. 10, s. 312 - 315. RBX
KESSELOVÁ, J., 1998: Jedenásť esejí o jazyku, reči a človeku. Slovo o slove. Spravodajca Katedry slovenského jazyka PdF a FHPV PU, roč. 4, č. 1, s. 40 - 42. RBX
KESSELOVÁ, J., 1999: Čeština s maňáskem Hláskem. Slovo o slove. Spravodajca Katedry slovenského jazyka PdF PU, roč. 5, 1999, s. 62 - 64. RBX
KESSELOVÁ, J., 2001: Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ, Čeština s překvapením pro 5. ročník ZŠ. Moderní vyučovaní, č. 1, s. 27. RBX
KESSELOVÁ, J., 2004: O dialógu v súčasnej škole. Slovo o slove. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, s. 191 – 194. RBX
KESSELOVÁ, J., 2005: Jazyk a literatúra v príprave budúceho učiteľa. Slovo o slove. 11. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: Prešovská univerzita, s. 226 – 229.

EDJ – PREHĽADOVÉ PRÁCE

KESSELOVÁ, J., 1998: K jubileu profesora Jozefa Jacka. Slovenská reč, 63, č. 2, s. 119 - 120.

FAI – REDAKČNÉ A ZOSTAVOVATEĽSKÉ PRÁCE

KESSELOVÁ, J., 1997: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus V. Prešov. (členka redakčnej rady) AZN
KESSELOVÁ, J., 1998: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus VI. Ústredný recenzent: J. Horecký. Prešov, FHPV.139 s. (výkonná redaktorka) AZN
KESSELOVÁ, J., 2000: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus VII. Ústredný recenzent: V. Petrík. Prešov. FHPV. 140 s.) (výkonná redaktorka) AZN
KESSELOVÁ, J., 2001: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus VIII. Text a kontex v náboženskej komunikácii. Recenzent P. Liba. Prešov, FHPV. 206 s. (výkonná redaktorka) AZ
KESSELOVÁ, J., 2002: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus X. Prešov, FHPV. 216 s. (výkonná redaktorka) AZN
KESSELOVÁ, J., 2003: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus XI. Prešov, FHPV. 236 s. (výkonná redaktorka) AZN
KESSELOVÁ, J., 2004: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus XII. Prešov, FHPV. 218 s. (výkonná redaktorka) AZN
KESSELOVÁ, J., 2008: Jazyk a literatúra v škole – zážitok a poznanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferecie Jazyk a literatúra v škole – zážitok a poznanie 18. – 19. október 2008.Recenzenti: J. Palenčárová, F. Maukšová. Prešov: Prešovská univerzita 2008. 318 s.
KESSELOVÁ, J., 2008: Študenstká vedecká konferencia. Prešov – Ostrava 2007. Zost. J. Kesselová. Dostupné na http://www.fhpv.unipo.sk/kkass/SVOC2007/
KESSELOVÁ, J., 2008: Studia Philologica. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis. Annus XIII. Prešov: Prešovská univerzita. 226 s.

BCB – UČEBNICE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

LIPTÁKOVÁ, Ľ. - KESSELOVÁ, J., 1994: Komunikatívne cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základnej školy. Prešov. 44 s. ACV
KESSELOVÁ, J., 1999: Rozviazané jazýčky. Cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročníka základnej školy. Prešov, Náuka 1999. 42 s. ACV
KESSELOVÁ, J., 1999: Rozviazané jazýčky. Cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročníka základnej školy. Metodický sprievodca. Prešov, Náuka 1999. 21 s. AMR
KESSELOVÁ, J., 2000: Rozviazané jazýčky. Cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základných škôl. II. diel. Prešov, Náuka. 44 s. ACV
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M.) 2000: Klebetíme o sebe a o jazyku. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy. 1. diel. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 34 - 37, s. 56 - 61. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M. - Frühaufová, E.) 2001: Jedna Beta, dve Bety urobili klebety. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy. 2. diel. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 2 - 3, s. 56 - 60. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M. - Frühaufová, E.) 2001: Babka k babce budú kapce, veta k vete je súvetie. Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy. 1. diel. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 51 - 54. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M. - Frühaufová, E.) 2001: Jedna Beta, dve Bety urobili klebety. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy. Cvičebnica. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 18 - 20, s. 28 - 31, s. 61 - 63. ACV
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M. - Frühaufová, E.), 2002: Skladáme slová a vety. Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy. 2. diel. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 6 – 8, 11 – 12, 17 – 18, 44 – 46. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M. - Frühaufová, E.), 2002: Jedna Beta dve Bety, urobili klebety. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy. Cvičebnica. 2. vyd. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 18 - 20, s. 28 - 31, s. 61 - 63. ACV
KESSELOVÁ, J., 2002: Rozviazané jazýčky. Cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročníka základnej školy. Metodický sprievodca. 2. vyd. Prešov, Náuka 1999. 23 s. AMR.
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. - Tibenská, E. - Patráš, V. - Sedláková, M. - Frühaufová, E.), 2003. Skladáme slová a vety. Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. 1. diel. 2. vyd. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 51 – 54. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. – Tibenská, E. – Patráš, V. – Sedláková, M. – Frühaufová, E.), 2003: Jedna Beta, dve Bety, urobili klebety. 2. vyd. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy.Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 2 – 3, 56 – 60.
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. – Tibenská, E. – Patráš, V. – Sedláková, M. – Frühaufová, E.), 2003: Jedna Beta, dve Bety, urobili klebety. Cvičebnica. 3. vyd. Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy.Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 18 - 20, s. 28 - 31, s. 61 - 63. ACV
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. – Tibenská, E. – Patráš, V. – Sedláková, M. – Frühaufová, E.), 2003: Už sme jazykovo podkutí. Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl. 1. diel. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 6 – 11, 44 – 48, 57 – 58. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. – Tibenská, E. – Patráš, V. – Sedláková, M. – Frühaufová, E.), 2004: Už sme jazykovo podkutí. Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl. 2. diel. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 9 – 19, 44 – 48, 57 – 58. AUC
KESSELOVÁ, J., (spoluautorstvo Sabol, J. – Tibenská, E. – Patráš, V. – Sedláková, M. – Frühaufová, E.), 2004: Zbierka úloh. Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, s. 19 -- 20, 27 – 30, 37 – 39, 41 – 42, 50 – 51, 53 -- 54. AUC
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Sedláková, M. – Hirschnerová, Z.), 2005: Slovenský jazyk. Učebnica pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, s.64 – 65, 70 – 73, 76 – 79.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Sedláková, M. – Hirschnerová, Z), 2005: Slovenský jazyk. Pracovný zosit. 1. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve), 2005: Slovenský jazyk. Cvičebnica pre 7. ročník základnej školy. 2. vyd. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve J. Sabol, E. Tibenská, M. Sedláková, Ľ. Liptáková), 2006: Zbierka úloh a cvičení. Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Hirschnerová, Z. – Sedláková, M.), 2006: Slovenský jazyk. Experimentálny učebný text pre 3. ročník ZŠ. 2. časť. 78 – 88. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Hirschnerová, Z. – Sedláková, M.), 2006: Slovenský jazyk. Experimentálny učebný text pre 4. ročník ZŠ. 1. časť. 83 – 87, 90 – 95. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Krajčovičová, J. – Caltíková, M.), 2007: Slovenský jazyk 8. Zbierka úloh a cvičení. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Z. Hirschnerová – M. Sedláková): Slovenský jazyk pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2007.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Z. Hirschnerová – M. Sedláková), 2007: Slovenský jazyk pre 3. ročník základnej školy. Pracovný zošit. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Z. Hirschnerová – M. Sedláková), 2007: Slovenský jazyk pre 3. ročník základnej školy. Metodická príručka. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Z. Hirschnerová – M. Sedláková), 2008: Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2008, s. s. 178, 180 – 183, 186 – 191, 194 – 199, 205 – 208.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Z. Hirschnerová – M. Sedláková), 2008: Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl. Pracovný zošit. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2008.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Z. Hirschnerová – M. Sedláková), 2008: Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl. Metodická príručka. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2008. 120s.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Krajčovičová, J. – Caltíková, M), 2008: Slovenský jazyk 8. Metodická príručka. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana 2008. 72 s.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Krajčovičová, J.): Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2009.
KESSELOVÁ, J. (v spoluautorstve Krajčovičová, J.): Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2009.

AFK - Postery zo zahraničných konferencií

Kesselová, J. – Kapalková, S.: Kvalitatívny výskum detskej reči – východisko slovenskej verzie CDI. 19. – 20. január 2009, Olomouc, Univerzita Palackého. VIII. Česko-slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku.

KMA – Vyžiadané (pozvané) referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách

KESSELOVÁ, J., 2000: Od poznania spontánnej komunikácie dieťaťa k rozvíjaniu komunikačnej kompetencie. Úvodný referát. 4. okrúhly stôl v cykle Slovo a obraz v komunikácii s deťmi. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, 24. november 2000.
KESSELOVÁ, J., 2003: K slovensko-českému pasívnemu bilingvizmu v novej jazykovej situácii. 7. okrúhly stôl v cykle Slovo a obraz v komunikácii s deťmi. Komunikace s dětmi v proměnách času. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity, 21. november 2003.
KESSELOVÁ, J., 2003: Princip prirodzenosti v ontogenéze morfológie. Prednáška na pozvanie Jazykovedného združenia, pobočky pri Ostravskej univerzite, 23. apríl 2003.
KESSELOVÁ, J., 2008: Priestor v jazykovom obraze sveta dieťaťa. Prednáška na pozvanie Slavistického inštitútu vo Viedni (Das Institut für Slawistik der Universität Wien) 7. apríla 2008.

KMB - Prihlásené referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách

1. KESSELOVÁ, J., 1992: Komunikácia a jazykový systém (na materiáli aktívnej slovesnej lexiky dieťaťa). Moderné technológie vzdelávania. Medzinárodné vedecké sympózium. Nitra, Vysoká škola pedagogická.
2. KESSELOVÁ, J., 1993: Kontext v dialogickom texte detí mladšieho školského veku. Referát na konferencii Text a kontext. Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ.
3. KESSELOVÁ, J., 1994: Zážitok z poznávania jazyka. Konferencia Mateřský jazyk v rámci povinné školní docházky. Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity.
4. KESSELOVÁ, J., 1996: Detská reč a komunikatívne vyučovanie. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Smolenice 2. máj 1996.
5. KESSELOVÁ, J., 1997: Adverbiá v spontánnej komunikácii detí. Vystúpenie na 3. konferencii o komunikácii. Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Donovaly 12. september 1997.
6. KESSELOVÁ, J., 1999: Od spontánnej komunikácie detí k vyučovaniu materinského jazyka. Medzinárodná konferencia Príprava učiteľov 1. stupňa základnej školy. Prešov 22. 9. 1999.
7. KESSELOVÁ, J., 2001: Systémový a komunikačný prístup v morfologickom výskume. Tradícia a pesrspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Smolenice 7. - 9. október 2001.
8. KESSELOVÁ, J., 2001: K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. Komunikácia a text. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied 15. - 16. november 2001.
9. KESSELOVÁ, J., 2002: Morfológia v lingvistickom a didaktickom kontexte. Medzinárodná vedecká konferencia Príprava učiteľov – elementaristov. Prešov, Pedagogická fakulta PU, 27. september.
10. KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F., 2003: Komunikačná funkcia slovenčiny v nových informačných technológiách. Medzinárodná jazykovedná konferencia Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov 5. – 7. marec 2003.
11. KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F., 2003: Les technologies de vidéoconférances dans le contexte des tendances actuelles de l´ enseignement. The World Summit on the Information Society. Ženeva 10. – 12. december. (videokonferencia)
12. KESSELOVÁ, J., 2004: Učebnice slovenského jazyka pre druhý stupeň základnej školy (zámery tvorcov a reflexie príjemcov). Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou. Stretnutie II. Učebné materiály vo vyučovaní materinského jazyka, slohu a literatúry. Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 3. – 4. február 2004.
13. KESSELOVÁ, J., 2004: Kognícia a emócie v technicky sprostredkovanej pedagogickej komunikácii. Videokonferencia o uplatnení informačních a telekomunikčních technologií ve výuce. České Budějovice, Evropské informační centrum Juhočeské univerzity 29. – 30. novembra 2004.
14. KESSELOVÁ, J., 2004: K princípu prirodzenosti v ontogenéze morfológie. Konferencia Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava, Filozofická fakulta UK, 24. – 25. júna 2004.
15. KESSELOVÁ, J., 2004: Efektívnosť technicky sprostredkovanej pedagogickej komunikácie. ICETA 2004, 3nd Interantional Conference Emering Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop Organisation and Management of Scientific, Technology and Industrial Parks. Košice, 16. – 18. september 2004.
16. KESSELOVÁ, J., 2005: Videokonferenčné technológie vo výučbe morfológie. Workshop E-learning v sieti SANET. 11. 10 2005 (videokonferencia)
17. KESSELOVÁ, J., 2005: Efektívnosť technicky sprostredkovanej výučby morfológie. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 19. 10. 2005 Olomouc.
18. KESSELOVÁ, J. – SLANČOVÁ, D., 2006: K sémantickým kategóriám a pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa. Príspevok na konferencii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. 6. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 13. – 15. 9. 2006.
19. KESSELOVÁ, J., 2007: Operátory na rozvíjanie a rozširovanie výpovede. Príspevok na konferencii Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Bratislava, FF UK 6. – 7. september 2007.
20. KESSELOVÁ, J. – SLANČOVÁ, D., 2007: K procesuálnemu modelovaniu sémantických kategórií v ranej ontogenéze reči dieťaťa. Príspevok na konferencii Člověk – jazyk – komunikace. Filozofická fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach 18. – 20. október 2007.
21. KESSELOVÁ, J.: Jazyk a sloh v súčasnej škole: model – učebnice – výsledky. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii. Prešov, FHPV PU 18. – 19. október 2007.
22. KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F.: Kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy v príprave učiteľov (formy – skúsenosti – výsledky). Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Univerzitné informačné systémy. Bratislava, Ekonomická fakulta a Združenie EUNIS 13. – 15. novembra 2007.
23. KESSELOVÁ, J.: Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa. XI. Medzinárodná konferencia slovenskej asociácie logopédov. Štrbské pleso 17. – 18. 10. 2008.
24. Kesselová, J.: Priestor a čas v ranej ontogenéze reči. Medzinárodná konferencia Užívaní a prožívaní jazyka. K 90. narodeninám prof. F. Daneša, DrSc. Praha: Akadémia vied ČR, 15. – 17. apríl 2009.
25. Kapalková, S., Slančová, D., Zajacová, D., Kesselová, J., Bónová, I.: Narratives. New perspecitves in the use of the MacArthur-Bates inventories. Santiago de Compostela 2. – 3. júl 2009.

KNA – Vyžiadané (pozvané) referáty na domácich vedeckých konferenciách

KESSELOVÁ, J.: Lingvo-didaktické východiská tvorby učebných osnov zo slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník základnej školy. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Pedagogická fakulta PU 25. – 26. septembra 2008.
KESSELOVÁ, J.: Náučný text v slohu. Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ. Štátny pedagogický ústav a Národný ústav certifikovaných meraní. Bratislava, 12. – 13. február 2009.
KESSELOVÁ, J.: Komunikačný a poznávací princíp v učebnici pre 5. ročník základnej školy. Konferencia Tvorba moderných učebníc a ich využitie v praxi. Štátny pedagogický ústav. Tatranská Štrba, 19. – 20. november 2009.
KESSELOVÁ, J.: Učebnicový text a jeho porozumenie. Tvorba moderných učebníc a ich využitie v praxi. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 10. – 11. december 2009.

KNB – Prihlásené referáty na domácich vedeckých konferenciách

KESSELOVÁ, J., 1992: Sémantická štruktúra slovies v detskej komunikácii, Referát na II. kolokviu mladých jazykovedcov. 26. – 27. októbra 1992.
KESSELOVÁ, J., 1994: Tematické postupnosti v spontánnom monológu detí. Referát na IV. kolokviu mladých jazykovedcov 2. l2. l994 v Modre.
KESSELOVÁ, J., 1996: Adjektívna lexika detí. Referát na VI. kolokviu mladých jazykovedcov. Modra - Piesky 27.- 29. 11. 1996.
KESSELOVÁ, J., 2002: Spontánny detský dialóg ako východisko nácviku dialógu v škole. Problémy a cesty vo vyučovaní materinského jazyka, slohu a literatúry. Pedagogická fakulta UMB, 12. 9. 2002.
KESSELOVÁ, J. – FRANKO, F., 2003: Video na požiadanie v dištančnom vzdelávaní (k východiskám a zámerom pedagogického experimentu). Videokonferenčné technológie VRVS vo vzdelávaní. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied 4. december 2003.
KESSELOVÁ, J., Operators for Extending and Developing an Utterance (Based on Operators of Concessive Relation). Slovko 2009. V. medzinárodná konferencia v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky. Smolenice, JÚĽŠ SAV 25. – 27. novembra 2009.

OMA - Vyžiadané (pozvané) referáty na medzinárodných odborných seminároch

KESSELOVÁ, J., 1997: Psycholingvistický pohľad na spontánne komunikáty detí. Prednáška v Jazykovednom združení Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity. Ostrava 17. apríl 1997.
KESSELOVÁ, J., 1997: Komunikačné cvičenia v materinskom jazyku. Tvorivá dielňa pre učiteľov základných škôl s medzinárodnou účasťou. Ostrava, 18. apríl 1997.
Kesselová, J.: Sloh v učebniciach pre 3. a 4. ročník základnej školy. Vzdelávací seminár k učebnému textu. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum 13. január 2009.
Kesselová, J.: Ako rozvíjať komunikačnú a kognitívnu kompetenciu vo vyučovaní morfológie na druhom stupni základnej školy. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum 19. máj 2009.

ONA – Vyžiadané referáty na domácich odborných seminároch

1. KESSELOVÁ, J., 1994: Komunikatívnosť vo vyučovaní slovenského jazyka na l. stupni základnej školy. Prednáška v metodickom oddelení pre učiteľov l. stupňa ZŠ. Prešov l4. ll. l994.
2. KESSELOVÁ, J., 1998: Pravopisné vedomosti, zručnosti a návyky v 3. a 4. ročníku základnej školy. Metodický deň pre učiteľov základnej školy, Košice 20. október 1998.
3. KESSELOVÁ, J., 2000: Komunikačný model vyučovania slovenského jazyka. Pracovný seminár pre učiteľov 1. stupňa základnej školy. Kežmarok 15. marec 2000.
4. KESSELOVÁ, J., 2000: Systém a/alebo komunikácia vo vyučovaní materčiny. Seminár pre metodikov 1. stupňa základnej školy. Prešov, metodické centrum 22. marec 2000.
5. KESSELOVÁ, J., 2001: Morfológia na druhom stupni základných škôl. Pracovný seminár pre učiteľov okresu Vranov nad Topľou. 3. december 2001.
6. KESSELOVÁ, J., 2001: Komunikačno-poznávací model výučby v nových učebniciach slovenského jazyka. Odborný seminár pre učiteľov Popradského okresu. 10. január 2001.
7. KESSELOVÁ, J., 2002: Morfológia v nových učebniciach slovenského jazyka. Odborný seminár pre učiteľov Kežmarského okresu. 27. marec 2002.
8. KESSELOVÁ, J., 2003: Aktuálne problémy vyučovania morfológie. 1. časť. 19. 2. 2003. Odborný seminár pre učiteľov Prešovského a Košického kraja, organizovaný metodicko-pedagogickým centrom v Prešove.
9. KESSELOVÁ, J., 2003: Aktuálne problémy vyučovania morfológie. 2. časť. 20. 3. 2003. Odborný seminár pre učiteľov Prešovského a Košického kraja, organizovaný metodicko-pedagogickým centrom v Prešove.
10. KESSELOVÁ, J., 2003: Komunikačno-poznávací model vyučovania slovenského jazyka.
Odborný seminár pre učiteľov základných škôl v Prešove. 30. apríl 2003.
11. KESSELOVÁ, J., 2003: Komunikácia a myslenie v súčasnom vyučovaní slovenského jazyka. Odborný seminár pre učiteľov základných škôl Popradského okresu. 1. december 2003.
12. KESSELOVÁ, J., 2005: Morfológia – reč – myslenie. Interaktívna prednáška s tvorivou dielňou k problematike vyučovania morfológie v základnej škole. 20. 4. 2005 Metodické centrum Prešov.
13. KESSELOVÁ , J, 2006: Odborno-metodický seminár k pokusnému overovaniu experimentálnych učebných textov zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ. Bratislava, 16. jún 2006.
14. KESSELOVÁ, J., 2006: Odborno-metodický seminár k pokusnému overovaniu experimentálnych učebných textov zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ 1. diel. Bratislava, 8. september 2006.
15. KESSELOVÁ, J., 2006: Odborno-metodický seminár k pokusnému overovaniu experimentálnych učebných textov zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ 2. diel. Bratislava, 15. december 2006.
16. KESSELOVÁ, J., 2006: Vytvorenie prostredia pre štandardné e-learningové vzdelávanie v predmete Morfológia súčasnej slovenčiny. Príspevok na Celoslovenskom odbornom seminári pre pracovníkov a študentov slovenských vysokých škôl. Rozvoj informačných technológií na slovenských vysokých školách. Nitra UKF 30. máj 2006.
17. KESSELOVÁ, J., 2007: Výsledky overovania učebníc pre 1. stupeň ZŠ. Odborno-metodický seminár k pokusnému overovaniu experimentálnych učebných textov zo slovenského jazyka Bratislava: Štátny pedagogický ústav 25. máj 2007.
18. KESSELOVÁ, J., 2007: Kombinácia priamej a dištančnej výučby (skúsenosti z vyučovania morfológie. Seminár E-learning v praxi. Prešov, FHPV PU 18. 1. 2007.
19. KESSELOVÁ, J., 2008: Efektívnosť kombinovanej výučby v príprave učiteľov. Seminár E-learning v praxi. Prešov, FHPV PU 12. 2. 2008.

Jazykové okienka

KESSELOVÁ, J., 1989: O pomenovaní Forum. Magazín Východoslovenských novín, 1.3.1989, s. 4.
KESSELOVÁ, J., 1989: Bonsai - bonsaj. Magazín Východoslovenských novín, 1. 9. 1989.
KESSELOVÁ, J., 1990: Rómsky jazyk - rómčina, či rómština? Víkend, príloha Východu na voľné chvíle , č. 34 , 19. 10. 1990, s. 12.
KESSELOVÁ, J., 1990: Kto promuje a kto je promovaný. Víkend, príloha Východu na voľné chvíle, č. 24, 10. 8. 1990, s. 12.
KESSELOVÁ, J., 1990: Pekingský - pekinský. Víkend, príloha Východu na voľné chvíle, č. 27, 31. 8. 1990, s. 12.
KESSELOVÁ, J., 1990: Hrkálky dojčencom, chrastítka kojencom. Víkend, príloha Východu na voľné chvíle, č. 22, 27. 7.1990, s. 12.
KESSELOVÁ, J., 1992: Vyučovanie slovenčiny, aké si? Učiteľské noviny, 9. 4. 1992, č. 15, s. 9.
KESSELOVÁ, J., 1999: Kvôli značí po vôli. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 22. jún 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: Posledný a ostatný. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 29. jún 1999. KESSELOVÁ, J., 1999: Menej býva viac. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 6. júl 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: O slove sympózium. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 13. júl 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: O slove gymnázium. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 15. júl 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: Jar s novou jarou. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 8. jún 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: Čakám na vlak. Aj vy naň čakáte? Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 3. august 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: O skloňovaní slov Eurotel a Globtel. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 5. august 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: O skloňovaní slov hardvér a softvér. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 12. august 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: O slove muzikál. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 7. september 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: Svinia - zo Svinej. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 14. september 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: Nesmia zaspať na vavrínoch? Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 21. september 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: O (ne)počúvaní. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 28. september 1999.
KESSELOVÁ, J., 1999: Reč očí. Jazykové okienko, rozhlasová stanica Regina, 5.október 1999.
KESSELOVÁ, J., 2000: Promovať a byť promovaný. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 13. jún.
KESSELOVÁ, J., 2000: Nivelácia a nivelizácia. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 15. jún.
KESSELOVÁ, J., 2000: Nápověda - pomoc, pomocník, nápoveď. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 20. jún.
KESSELOVÁ, J., 2000: Štandard a štandarda. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 23. jún.
KESSELOVÁ, J., 2000: O tvaroch zámen na nich - na ne. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 9. máj.
KESSELOVÁ, J., 2000: O skloňovaní slova rodeo. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 11. máj.
KESSELOVÁ, J., 2000: Kaštieľ v Budimíre. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 16. máj.
KESSELOVÁ, J., 2000: Anenský bál. Ranný prúd. Jazykové okienko vo vysielaní košického rozhlasu, 18 máj.