prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

Jana Kesselová je absolventkou Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 1985 jej bol spolu s diplomom udelený titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Od roku 1985 pracuje ako vysokoškolská učiteľka najprv na Pedagogickej fakulte PU, od roku 1997 na Fakulte humanitných a prírodných vied PU a od 1. 10. 2010 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V roku 1995 získala akademický titul CSc. na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 2002 sa habilitovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V súčasnosti je členkou Katedry slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na funkčnom mieste profesorky.

V základnom výskume sa orientuje na morfológiu súčasnej slovenčiny a na ontogenézu detskej reči. Aplikačnú líniu predstavuje jednak výskum poznávacích a komunikačných aspektov vyučovania slovenčiny ako materinského jazyka a tvorba učebníc pre základné školy, jednak výskum špecifík výučby sprostredkovanej informačno-komunikačnými technológiami. Je autorkou monografií Lingvistické štúdie o komunikácii detí (2001), Morfológia v komunikácii detí (2003), spoluautorkou monografie Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku (2010) a Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny (2010).

Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Učíme slovenčinu – komunikačne a zážitkovo (2003), spoluatorkou učebných textov Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete slovenský jazyk a literatúra pre základné školy (2010) a Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete slovenský jazyk a literatúra pre stredné školy (2010). Je spoluautorkou monotematického zborníka Štúdie o detskej reči (2008) a Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry (2008). Je spoluautorkou štúdie Výskum reči detí – východisko slovenskej verzie testu CDI (2009) akceptovanou spoločnosťou Thomson Reuters na indexáciu na Web of science. Je autorkou viac ako stovky štúdií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, spoluautorkou 34 učebníc, cvičebníc a metodických príručiek pre učiteľov slovenského jazyka pre 1. a 2. stupeň základnej školy, je trojnásobnou víťazkou výberového konania na autorský kolektív učebníc slovenského jazyka (2008 – 2010).

Aktuality

24. máj
V časti výučba sú nové materiály pre Súčasný slovenský spisovný jazyk (syntax) pre 4. ročník.

15. máj
V časti výučba sú nové materiály pre Vývin slovenského jazyka 3. ročník.

11. máj
V časti výučba sú nové materiály pre Slovenský jazyk (regionalna mova) pre historikov.