prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

je absolventkou Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 1985 jej bol spolu s diplomom udelený titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Od roku 1985 pracuje ako vysokoškolská učiteľka najprv na Pedagogickej fakulte PU, od roku 1997 na Fakulte humanitných a prírodných vied PU a od 2010 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V roku 1995 získala akademický titul CSc. na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 2002 sa habilitovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a bola členkou Katedry slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií.

Katedra slovenskej filológie v Užhorode: nová webstránka a stará webstránka

Aktivity

Prezentácia študijného programu (20. 3. 2023)

slovenská filológia vo 4. všeobecnovzdelávacej škole v Užhorode

Podoby ľúbostnej poézie Slovenských romantikov

Diskusia s doc. PhDr. Gabriela Mihalková, PhD.

Má slovenčina potenciál byť rodovo vyvážený jazyk?

Diskusia o slovenčine s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.

Antológia súčasnej ukrajinskej prózy

Prezentáca knihy Adriany Amir a Veroniky Dadajovej

Exkurzia na Slovensku - Košice

V máji 2022 pricestovalo päť študentiek a dve vysokoškolské učiteľky Katedry slovenskej filológie UžNU.

Exkurzia na Slovensku - Bardejov

Pozreli sme si historické jadro mesta s radnicou a Bazilikou svätého Egídia. Popoludní sme navštívili Bardejovské Kúpele.

Exkurzia na Slovensku - Prešov

Prehliadka prešovskej Kalvárie, Konkatedrály svätého Mikuláša s výstupom na kostolnú vežu, Rákociho paláca a Caraffovej väznice.

Podpora výučby SJ na Zakarpatsku (13.1.2022)

Okrúhly stôl na podnet Generálneho konzula SR Pavla Pánisa v spolupráci s lektorkou SJ Janou Kesselovou. Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí poskytol finančnú podporu na investičné náklady.

Rozhovor so študentkami v Korzári (07.03.2022)

Študentky počas študijného pobytu v Prešove poskytli rozhovor pre denník Korzár Prešov.

Slovenčina ako cudzí jazyk v škole

Zborník vyšiel vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pod záštitou Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

Učebnice slovenčiny pre Mukačevo (22.12.2021)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Generálny konzul SR v Užhorode a Jana Kesselová odovzdali v Mukačeve učebnice. Realizované vďaka podpore Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ukončenie grantového projektu (30.11.2021)

Projekt 0494/UA/2021: Podpora vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.